PL EN
Zarządzanie relacjami i obsługa klienta

Regulamin


Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług przez nasz serwis, gdyż korzystanie ze świadczonych przez nas usług jest równoznaczne z akceptacją jego postanowień.

I. Definicje

Operator - DOMENY.TV MSERWIS Sp. z o.o., z siedzibą przy ulicy Stacyjnej 1/63, 53-613 Wrocław, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001090436, NIP 8971849179, REGON 368943222.

Serwis - usługa Responer, strona internetowa Responer.com należąca do Operatora, umożliwiająca składanie zamówień na produkty i usługi oferowane bezpośrednio lub pośrednio przez Operatora.

Klient - osoba fizyczna, prawna, lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, bezpośrednio lub pośrednio dokonująca zakupu lub korzystająca z usług świadczonych przez Operatora, niebędąca Konsumentem.

Konsument - osoba fizyczna korzystająca z usług w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Czas trwania umowy

 1. Umowa jest uznana za zawartą w momencie wypełnienia i wysłania przez Klienta formularza zamówienia dostępnego w Serwisie, rejestracji w Serwisie bądź aktywowania dowolnej usługi i otrzymania tego formularza przez Operatora. Klientowi przysługują prawa do korzystania z zakupionych usług po uregulowaniu wszystkich wymaganych płatności na rzecz Operatora (z wyjątkiem usług, dla których dostępne są bezpłatne okresy testowe).
 2. Umowa jest zawierana na czas określony. Umowa wygasa w momencie upływu ważności okresu ważności dla danej usługi w przypadku niedokonania opłaty z tytułu wynagrodzenia dla Operatora za kolejny okres abonamentowy usługi w wymaganym terminie.
 3. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Klienta w dowolnym momencie bez podania przyczyny. W takim wypadku nie przysługuje Klientowi zwrot uiszczonych wcześniej opłat na rzecz Operatora ani żadne dodatkowe wynagrodzenie. Zakupione usługi ulegają deaktywacji lub przepadkowi na rzecz Operatora.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana jednostronnie przez Operatora z podaniem przyczyny w przypadku:
  • powstania zaległości płatniczych z tytułu korzystania z usług świadczonych przez Operatora,
  • podania niepełnych lub nieprawidłowych danych osobowych przez Klienta,
  • wyraźnego naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu,
  • wyraźnego naruszenia przepisów prawa.
 5. Przedłużenie działania usług i czasu trwania umowy odbywa się na warunkach obowiązujących w chwili dokonania takiej operacji. W przypadku przedłużenia czasu trwania umowy zastosowane znajduje Regulamin obowiązujący w chwili dokonania przedłużenia.

III. Korzystanie z usług

 1. Operator w serwisie Responer.com nie świadczy usług na rzecz Konsumentów. Serwis świadczy usługi wyłącznie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz innych podmiotów gospodarczych.
 2. W celu korzystania z usług Operatora Klient jest zobowiązany do podania pełnych i prawidłowych danych osobowych jednoznacznie go identyfikujących, w szczególności adresu e-mail, do którego dostęp ma wyłącznie Klient i który jest w stanie akceptować wiadomości e-mail wysyłane przez Operatora zawierające informacje i dane niezbędne do poprawnego korzystania z usług.
 3. Korespondencja e-mail jest podstawowym kanałem komunikacji pomiędzy Operatorem a Klientem. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprzedłużenia ważności usług lub niedostarczenia innych ważnych komunikatów wynikających z niedostarczenia odpowiednich powiadomień na podany adres e-mail Klienta.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania z usług świadczonych przez Operatora w sposób nienaruszający praw osób trzecich (dóbr osobistych, praw autorskich), dobrych obyczajów, przepisów prawa polskiego.
 5. W przypadku, gdy Klient dokonuje rejestracji usług w cudzym imieniu, ponosi odpowiedzialność za istnienie i zakres upoważnienia udzielonego przez tę osobę trzecią dla celów rejestracji usług. Upoważnienie posiadane przez Klienta winno obejmować dokonanie wszelkich czynności koniecznych dla rejestracji usług.
 6. Operator zapewnia Klientowi bezpłatną pomoc techniczną w okresie trwania umowy w zakresie oferowanych usług poprzez umieszczanie instrukcji na stronach WWW oraz umożliwienie bezpośredniego kontaktu Klienta z Operatorem.

IV. Zakres usług

 1. Operator zapewnia dostęp do serwisu Responer, służacego m.in. do segregowania, wyszukiwania oraz wysyłania korespondencji firmowej, zgodnie z ofertą umieszczoną w Serwisie.

V. Płatności i rozliczenia

 1. W każdym przypadku, gdy mowa jest o momencie dokonania zapłaty za usługi, rozumie się przez to moment uznania rachunku bankowego Operatora lub otrzymania przez Operatora potwierdzenia pozytywnej autoryzacji karty płatniczej. Klient przyjmuje do wiadomości, iż czas niezbędny na wykonanie przelewu, wpłaty lub autoryzacji karty płatniczej, może opóźnić moment rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 2. Wysokość opłat za wykonywane usługi jest wyznaczana przez cennik dostępny w Serwisie lub na podstawie indywidualnych ustaleń Klienta z Operatorem. Dla celów wykonania usługi obowiązują ceny obowiązujące w momencie dokonania całości zapłaty z tytułu złożonego zamówienia. Operator gwarantuje utrzymanie opłaconej usługi do końca aktualnego abonamentu na warunkach obowiązujących w momencie jej opłacenia.
 3. W przypadku dokonywania płatności za usługi świadczone przez Operatora na jego konto bankowe koszty bankowe zleceniodawcy i banków pośredniczących pokrywa zleceniodawca (Klient). W przypadku otrzymania niepełnej wpłaty z tytułu danego zamówienia, Operator wstrzyma realizację zamówienia do momentu otrzymania całości wpłaty.

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) przez Operatora w celach wykonania umowy w systemach informatycznych, kartotekach, skorowidzach, księgach i innych zbiorach w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez Operatora.
 2. Operator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych, które będzie przetwarzał w celach wskazanych powyżej.
 3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
 4. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora, informacji handlowej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).
 5. O ile Klient nie zgłosi zastrzeżenia, Operator ma prawo do opublikowania podstawowych danych Klienta (nazwa firmy, adres strony internetowej) na liście referencyjnej Operatora. Powyższe w żadnym wypadku nie będzie obejmowało danych osobowych Klienta.

VII. Odpowiedzialność Operatora i reklamacje

 1. Operator zobowiązuje się do sprawowania nadzoru technicznego nad usługami a także zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w konfiguracji usług w przypadku wystąpienia problemów z działaniem lub konieczności aktualizacji oprogramowania a także na życzenie Klienta. Operator dołoży wszelkich możliwych starań aby zapewnić nieprzerwane i poprawne działanie usług oferowanych Klientowi.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu transmisji danych, jeśli nie jest inicjatorem transmisji, nie wybiera odbiorcy danych oraz nie modyfikuje danych będących przedmiotem transmisji.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe m.in. w wyniku braku ciągłości świadczenia usług spowodowanym działaniem lub zaniechaniem podmiotów trzecich, działania sił wyższych, nieprawidłowego wykorzystania udostępnionej usługi, wykorzystania udostępnionych Klientowi informacji autoryzujących dostęp do usługi przez podmioty trzecie (np. udostępnienie hasła osobom trzecim), naruszenia postanowień umowy przez Klienta.
 4. Żadna ze stron nie będzie w żadnym przypadku odpowiedzialna za utratę zysku lub korzyści drugiej ze stron w przypadku poniesionej szkody. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty faktycznie uiszczonej przez Klienta z tytułu wykonania usługi, która jest przedmiotem reklamacji.
 5. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator, który transmitując dane oraz zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego podmiotu:
  1) nie modyfikuje danych,
  2) posługuje się uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności technikami informatycznymi określającymi parametry techniczne dostępu do danych i ich aktualizowania oraz
  3) nie zakłóca posługiwania się technikami informatycznymi uznanymi i stosowanymi zwykle w tego rodzaju działalności w zakresie zbierania informacji o korzystaniu ze zgromadzonych danych.
 6. Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane Operator jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez Klienta nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 7. Jeżeli Operator otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 8. Operator, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Klienta i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Klienta za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Klienta o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
 9. Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez Operatora powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację, nazwę i typ usługi, której reklamacja dotyczy, przedmiot reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację oraz żądanie Klienta naprawienia szkody. Operator rozpatrzy Reklamację w terminie siedmiu dni roboczych od daty jej doręczenia, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazując rozstrzygnięcie oraz jego uzasadnienie.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W celu poprawnego korzystania z usługi Klient oświadcza, że posiada odpowiedni sprzęt komputerowy (umożliwiający korzystanie z Internetu), łącze internetowe oraz oprogramowanie, w szczególności przeglądarkę internetową obsługującą HTML, CSS, JavaScript.
 2. Klient jest świadomy zagrożeń związanych z korzystaniem z usługi oraz związanych z nimi konieczności użycia haseł o odpowiednim poziomie bezpieczeństwa (sugerujemy użycie hasła mocnego składającego się z co najmniej z 8 znaków, zawierających małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne), ochrony lokalnych i zdalnych systemów komputerowych przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich oraz stosowania zabezpieczeń antywirusowych w celu ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Operatora i od tego dnia będzie miał zastosowanie do zawieranych i odnawianych z Operatorem umów.
 4. Zmiany treści załączników i dokumentów uzupełniających nie stanowią zmiany treści regulaminu ani umowy.
 5. Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur VAT przez Operatora w formie elektronicznej.
 6. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo polskie. W przypadku sporów związanych z niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednich ustaw.
 7. Ewentualne spory prawne powstałe między Operatorem a Klientem będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Operatora.